Grodziec, dnia 07.01.2019 r.

OR.0002.4.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 25 stycznia 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Grodziec na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034.
 11. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 13. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną.
 14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2019 rok oraz przedstawienie Radzie Gminy Grodziec stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby Obrachunkowej.
 15. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie budżetu Gminy Grodziec na 2019 rok.
 16. Stanowisko Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Grodziec do projektu uchwały budżetowej.
 17. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Grodziec na 2019 rok.
 18. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Grodziec.
 19. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: