Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016.961 ze zm.) odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Odległość ta dotyczy budowy nowych budynków, nie jest natomiast wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

2

    Odległość, o której mowa wyżej będzie uwzględniana przy wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, tzn. bez badania wymaganej ustawą odległości przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tj. do dnia 16 lipca 2019 roku.

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie

 

“Nasz pomysł na ochronę środowiska”.

 

Temat IV edycji konkursu: “Nasz wpływ na zmiany klimatyczne”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.


Ostateczny termin składania prac – 29 marca 2019 r.

Szczegóły i pliki do pobrania: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-iv-edycja

 

 

Grodziec, dnia 6 lutego 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 8.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kamil Rezler