W ramach wspólnie realizowanego przez Gminę Grodziec, Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec projektu pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” o wartości blisko 1 miliona 200 tysięcy złotych - powstaje na terenie Nadleśnictwa Grodziec olbrzymia wiata, stanowiąca element rozbudowy istniejącego Ośrodka Edukacji Leśnej. Prace budowlane trwają. Wiata edukacyjna pomieści docelowo nawet 500 osób i służyć będzie realizacji celów edukacyjnych oraz wielu lokalnych wydarzeń.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 750 tysięcy złotych.

To już drugie zadanie realizowane w ramach tego projektu. W zeszłym roku za kwotę blisko 250 tysięcy złotych została wybudowana ścieżka edukacyjna przy ulicy Leśnej w Grodźcu, oraz - na kanwie współpracy z Powiatem Konińskim - także kanalizacja deszczowa na tym odcinku za blisko 350 tys. zł.

Przed Partnerami jeszcze wyposażenie ścieżki edukacyjnej w elementy małej architektury oraz budowa terenowych punktów edukacyjnych i wyposażenie ścieżek spacerowych na terenie gminy. Projekt zakłada także organizację wycieczek oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej.

Głównym celem projektu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców gminy Grodziec i powiatu konińskiego.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 1

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 2

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 3

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 4