Logo Starostwo Powiatowe w Koninie

Szanowni Państwo!

 

    Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” oraz ograniczone środki finansowe na tegoroczną realizację Programu informuję, iż z dniem 19 marca 2021 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2021.
Wnioski złożone do tut. Starostwa po 19 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

 

/-/ Julia Stasińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa