W dniu 08.07.2021 r. odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec XXX sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny radni dokonali pozytywnej oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2020 rok, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

    Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jednomyślność radnych w tak kluczowej kwestii świadczy o bardzo dobrej współpracy organów gminy.

Dodał, że dotychczasowe sukcesy są efektem pracy bardzo wielu osób – pracowników Urzędu Gminy Grodziec oraz wszystkich jednostek podległych i pomocniczych, którym również serdecznie podziękował za owocną współpracę.

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątkowa fotografia.

Jednogłośnie! Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 1

 

Galeria fotografii.