Ponad 3,5 miliona złotych - tyle wynosi wartość inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w ostatnim czasie na terenie gminy Grodziec. Jest to możliwe zarówno dzięki wygospodarowaniu środków własnych, ale przede wszystkim umiejętności pozyskiwania dotacji i dofinansowań zewnętrznych (krajowych i unijnych) oraz bardzo dobrej współpracy gminy z Powiatem Konińskim.

Uznane za priorytet od początku nowej kadencji samorządu straże pożarne będą niebawem dysponowały kolejnym całkowicie odnowionym obiektem strażnicy. Tym razem (po OSP w Grodźcu, OSP w Wielołęce, OSP w Lipicach) gruntownej modernizacji i rozbudowie poddano remizę strażacką w Lądku. Zakres prac jest bardzo szeroki: od robót ziemnych, przez prace budowlane i wykończeniowe, po zagospodarowanie terenu wokół remizy. Kluczowa z punktu widzenia zaplanowanego jeszcze na ten rok zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest przede wszystkim rozbudowa budynku o część garażową. Całość dopełni montaż paneli fotowoltaicznych. Prace trwają. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 600 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy złotych gmina Grodziec pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Rozbudowa budynku OSP Ladek

Rozbudowa budynku OSP Lądek

 

Ku końcowi zmierzają roboty prowadzone w m. Biała. Są one związane z przebudową tamtejszej drogi gminnej, polegającą na budowie odwodnienia na odcinku 220,55 m, wykonaniu opasek utwardzonych z obu stron jezdni z kostki betonowej z rynsztokiem, zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowie na całym odcinku kanalizacji deszczowej wraz separatorem umożliwiającym rozbudowę instalacji w ciągu drogi powiatowej nr 3097P. Wartość przedsięwzięcia to nieco ponad 500 tysięcy złotych, z czego 100% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane z RFIL.

Roboty drogowe w Białej

Roboty drogowe w Białej

 

Przebudowa drogi w Bialej efekt koncowy

Przebudowa drogi w Białej - efekt końcowy

 

Na kanwie kolejnego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych było możliwe również rozpoczęcie prac polegających na przebudowie drogi w m. Mokre. Dzięki temu jeszcze w tym roku w miejsce dotychczasowej drogi gruntowej powstanie droga z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o długości 800,90 m, szerokości 4,5 m i poboczem o szer. 1,0 m. Jest ona ostatnim z etapów budowy blisko 3-kilometrowego odcinka drogi, która pozwoli na połączenie asfaltem miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Junno, Stara Huta, Stary Borowiec i Mokre. Tegoroczne prace drogowe to koszt ponad 580 tysięcy złotych, natomiast całkowita wartość inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Zakończenie wszystkich robót planuje się na koniec listopada br.

Przebudowa drogi Lipice Nowa Huta Nowa Huta Junno Stara Huta Mokre

Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre

 

Oprócz inwestycji stricte gminnych, na terenie gminy Grodziec bardzo intensywnie są prowadzone także przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Koniński. Dzięki współpracy między samorządami już zakończono przebudowę drogi powiatowej 4320P w m. Stara Ciświca a dwie kolejne inwestycje – w Łagiewnikach i Lipicach są w trakcie realizacji.

Starosta koninski i wojt gminy Grodziec

Starosta koniński i wójt gminy Grodziec

 

Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi asfaltowej w Starej Ciświcy pochłonęła ponad pół miliona złotych i była kolejnym, tj. trzecim z pięciu zaplanowanych do realizacji etapów budowy drogi. Do przebudowania pozostały jeszcze blisko 2 km.

Przebudowa drogi w Starej Ciswicy

Przebudowa drogi w Starej Ciświcy – efekt końcowy

 

Bardzo cieszy fakt budowy od wielu lat wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 9097P w m. Łagiewniki. Jest to bowiem jeden z najniebezpieczniejszych fragmentów drogi powiatowej na terenie gminy Grodziec. Prace nadal trwają, a ich koszt całkowity został wyceniony na ponad 820 tysiące złotych.

Budowa chodnika w Lagiewnikach

Budowa chodnika w Łagiewnikach

 

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, szczególnie uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej, rozpoczęto także w ostatnich dniach pierwszy etap budowy chodnika w m. Lipice. Obejmie on odcinek między szkołą a głównym skrzyżowaniem w miejscowości. Wartość zadania to blisko 650 tysięcy złotych.

Budowa chodnika na odcinku Lipice Grodziec etap I

Budowa chodnika na odcinku Lipice-Grodziec - etap I

 

Jak podkreśla wójt gminy Grodziec Mariusz Woźniak – To wszystko, co dzieje się na terenie naszej gminy to rezultat nie tylko osobistego zapału do rozwoju gminy, ale przede wszystkim sprawna praca urzędu i fakt współpracy z osobami i podmiotami, którym los naszej gminy leży na sercu. Za to też tym wszystkim cichym bohaterom serdecznie z tego miejsca dziękuję w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy.

Artykuł w tygodniku Przegląd Koniński.

Inwestycje w Gminie Grodziec - film zrealizowany przez telewizję KNTV24.