Dochody budżetu wykonane w 101%, inwestycji też nie brakowało. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec pozytywnie oceniły finanse gminy Grodziec w 2016 roku. Stąd też po raz kolejny radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej.

absolutorium male
    W piątek, 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Grodziec, podczas której po raz trzeci w tej kadencji radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radnych w ciągu roku.
    W opinii Rady Gminy Grodziec, plan finansowy został wykonany dobrze i zgodnie z prawem. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę. Były kwiaty, życzenia i gratulacje.
    Przypomnijmy, że miniony rok był bogaty w wiele inicjatyw, przedsięwzięć i inwestycji. Udało się m.in. pozyskać środki zewnętrzne i zakupić nowy samochód bojowy dla OSP Grodziec, dokonać całkowitej przebudowy drogi w Starych Grądach (etap II), rozbudować park maszynowy o nowe maszyny i urządzenia (koparkoładowarkę, rębak, równiarkę ciągnikową, kosiarkę bijakową), dokonać częściowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodziec. Dzięki wyodrębnieniu z budżetu gminy Funduszu sołeckiego stała się możliwa również realizacja wielu innych zadań. Wsłuchując się w głos mieszkańców udało się polepszyć stan dróg lokalnych, doposażyć sale OSP (Królików, Lipice, Lądek), rozpocząć budowę placów zabaw (Biała Kolonia, Grodziec, Wielołęka, Stara Ciświca). W ramach Funduszu udało się również zakupić nowe gabloty informacyjne oraz tablice kierunkowe z nazwami ulic (Grodziec, Janów, Junno). Dzięki możliwości łączenia budżetów sołeckich i współpracy niektórych sołectw był możliwy także zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Biała.
    - Gratuluję uzyskanego absolutorium. Chcę podkreślić, że to kolejny, tak dobrze wykonany budżet w tej kadencji. Dzisiejsza jednomyślność radnych w tej kwestii dała temu potwierdzenie. Życzę Pani Wójt, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej – podsumował w swoim przemówieniu Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Woźniak. Do życzeń przyłączyli się radni, urzędnicy, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysi. Wszyscy złożyli wyrazy uznania dla doświadczenia, umiejętności, wysiłku oraz zaangażowania Pani Wójt na rzecz Gminy Grodziec. W przygotowanych specjalnie na tę okazję listach gratulacyjnych mogliśmy przeczytać m.in., iż na kanwie dotychczasowych efektów pracy oraz współpracy wierzą, że osiągnięcie kolejnych sukcesów przez Annę Andrzejewską na stanowisku Wójta Gminy Grodziec jest tylko kwestią czasu.
    - Od początku mojej kadencji realizujemy wiele planów, niektórzy mówią, że aż za dużo. Z tego jednak, co słyszę mieszkańcy są zadowoleni, że robimy inwestycje w takich miejscach, w których od dawna były oczekiwane. Bardzo się cieszę, że absolutorium było jednogłośne. Tym bardziej, że moje absolutorium to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim pani skarbnik, pracowników urzędu, sołtysów, ale też radnych, bo to oni decydują o inwestycjach na terenie gminy – mówiła wójt, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu za 2016 rok. – To motor do dalszych działań, by dobrze wykonywać dalszą pracę, by mieć pomysły, by dalej walczyć o gminę Grodziec – dodała.
    Następnie przewodniczący rady gminy przystąpił do realizacji kolejnych punktów obrad. W dalszej części Sesji radni zdecydowali m.in. o przystąpieniu Gminy Grodziec do Projektu „Instalacje Systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gmin Rzgów i Grodziec” oraz o przebudowie dróg w miejscowościach: Królików i Janów.