Drukuj
Kategoria: Psy z terenu Gminy Grodziec

 

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie gminy Grodziec wymaga zezwolenia Wójta Gminy Grodziec, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

 

Wykaz psów uznawanych za agresywne:

 

WNIOSEK DO POBRANIA - DOC

WNIOSEK DO POBRANIA - PDF

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Grodziec
Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr.10

OPŁATY:
Opłaty skarbowe: za wydanie decyzji – 82 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po dokonaniu wizji lokalnej przez pracowników UG Grodziec z udziałem strony.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Grodziec w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA: