Dochody budżetu wykonane w blisko 95%, inwestycji też nie brakowało. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec pozytywnie oceniły finanse gminy Grodziec w 2017 roku. Stąd też po raz kolejny radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej.

DSC04537 maly
    W poniedziałek, 25 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Grodziec, podczas której po raz czwarty w tej kadencji radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez radnych w ciągu roku.
    W opinii Rady Gminy Grodziec, plan finansowy został wykonany dobrze i zgodnie z prawem. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Po długotrwałej dyskusji za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę. Były kwiaty, życzenia i gratulacje.
    Przypomnijmy, że miniony rok był bogaty w wiele inicjatyw, przedsięwzięć i inwestycji. Udało się m.in. pozyskać środki zewnętrzne i dokonać gruntowej przebudowy dróg w miejscowościach: Junno, Grodziec-Tartak-Królików, Janów oraz wygospodarować środki na dofinansowanie budowy odcinka drogi powiatowej Bystrzyca-Czarnybród. Dzięki współpracy z Powiatem Konińskim Gmina Grodziec przystąpiła także do realizacji Projektu „LUS – Lokalne Usługi Społeczne”, którego celem jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.
    W celu pogłębienia integracji lokalnej społeczności i poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego zrealizowano projekty pn. 1) „Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre; 2) „Wielołęka – wieś integrująca mieszkańców – odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku”.
    Dzięki wyodrębnieniu z budżetu gminy funduszu sołeckiego stała się możliwa również realizacja wielu innych zadań. Wsłuchując się w głos mieszkańców udało się polepszyć stan dróg lokalnych, dokonać częściowej wymiany oświetlenia ulicznego, wyremontować i doposażyć sale OSP, wybudować kolejne place zabaw i doposażyć w nowy sprzęt już istniejące. W ramach funduszu dokończono także montaż gablot informacyjnych oraz jakże istotnych z punktu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy tablic kierunkowych z nazwami ulic.
    - Udało się zrobić wiele rzeczy. Jesteśmy zadowoleni, a nawet dumni z osiągniętych rezultatów. Gratuluję uzyskanego absolutorium. Chcę podkreślić, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, że to kolejny, tak dobrze wykonany budżet w tej kadencji. Dzisiejsza jednomyślność radnych w tej kwestii dała temu potwierdzenie. Życzę Pani Wójt, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej – podsumował w swoim przemówieniu Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak. Do życzeń przyłączyli się radni, urzędnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysi. W przygotowanych specjalnie na tę okazję listach gratulacyjnych, oprócz życzeń i gratulacji z okazji uzyskania absolutorium, dziękowano za dotychczasową współpracę i możliwość uczestnictwa w tworzeniu nowej szansy dla gminy. Jednocześnie wyrażano nadzieję w tym, że poczyniony wysiłek przez Wójt Gminy Grodziec Annę Andrzejewską w zakresie gospodarki finansowej Gminy Grodziec zostanie doceniony w kolejnych latach.

 

Jak co roku, w czerwcu, społeczność gminy Grodziec wspominała postać Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. Uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii Grodziec ks. kan. dr Władysława Piechotę.

003 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

Po mszy tradycyjnie złożono kwiaty pod obeliskiem na Placu Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. Ksiądz kan. dr Władysław Piechota oraz Zastępca Wójta Gminy Grodziec Wiesława Szeflińska podziękowali przybyłym za obecność i pamięć o pochodzącym z Grodźca Arcybiskupie Dąbrowskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, przedszkola samorządowego i ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańcy gminy.

012 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

019 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

014 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

017 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

022 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

Galeria fotografii.

 

Dni GRODZCA male