24 listopada, w Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach odbyło się spotkanie andrzejkowe Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, przyjaciele Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.  
    Andrzejki jak powszechnie wiadomo to radosny wieczór, ostatni przed nadchodzącym Adwentem. To doskonała okazja do zabawy. Andrzejki są dniem, kiedy wszyscy, nawet najbardziej zagorzali sceptycy, porzucają racjonalny światopogląd i poddają się magii zabaw i wróżb. Tak było i u nas.

002 2016.11.24 spotkanie andrzejkowe
    Wieczór andrzejkowy rozpoczęto od powitania przez Organizatorów wszystkich zgromadzonych, wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, Zespołu Szkół w Grodźcu, Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach,  Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz przedstawicielek „ Wielołęczanek”.
    Następnie, po krótkim przemówieniu prowadzących spotkanie – Pelagii Serafińskiej i Antoniego Dąbka – przystąpiono do świętowania. Były zabawy, wróżby andrzejkowe i konkursy przygotowane specjalnie na tę okazję przez pracowników biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej w Grodźcu. Przyjaciele Klubu na czele z Wójt Gminy Grodziec Anną Andrzejewską pamiętali również o Jubilatach, którzy otrzymali serdeczne życzenia, prezenty i chóralne 100 lat!
    Andrzejki zakończyła wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki dawnej, którą uświetniał występ członka Klubu Seniora, wspaniałego akordeonisty – Pana Józefa Bachorowicza. Tańce i swawole trwały do późnego wieczora. Jak podkreślają seniorzy – była to najlepsza, darmowa rehabilitacja ciała i umysłu, na którą nie potrzebują recepty, i oby takich więcej!

 

Galeria fotografii.

 

 

Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego wnioski o udzielenie pomocy.

Wyrządzone szkody

Fot. Szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne


Formularz wniosku opracowany przez Agencję jest dostępny na stronach internetowych przez nią administrowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.


Stawka powyższej pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których w szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw. Jednakże w przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc tj. 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.

 
Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

 

    Dzięki oszczędnościom poczynionym wskutek czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego oraz nawiązaniu ściślejszej współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Gmina Grodziec przystąpiła do realizacji pierwszego, długo wyczekiwanego etapu inwestycji polegającej na renowacji słupów oświetleniowych i wymianie przestarzałych, nieekologicznych i zużywających dużo energii opraw rtęciowych. Realizacja ww. zadania znacząco poprawi stan obecnej infrastruktury oświetleniowej w naszej gminie oraz zredukuje koszty jej utrzymania.

4
    Efekty prac widać już na ulicach: Łąkowej, Kwiatowej, Wrzosowej, Świerkowej i Szkolnej w Grodźcu. Niebawem zostaną wymienione również lampy na pozostałych ulicach „Działek”. W ramach zaoszczędzonych środków z tytułu czasowego wyłączania światła, do wymiany oświetlenia będzie dochodzić sukcesywnie także w pozostałych częściach gminy.