Na kanwie pozyskanego w 2021 roku dofinansowania w wysokości  1 200 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec”. Pod tą nazwą kryje się jednak znacznie więcej.

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - zdjęcie 1

    Koncepcja zakłada powstanie kompleksu administracyjno-biurowego dedykowanego działalności Urzędu Gminy Grodziec, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – a docelowo Centrum Usług Społecznych w Grodźcu oraz Gminnej Spółdzielni Socjalnej i/lub Gminnego Zakładu Komunalnego.

    To w wielkim skrócie: 3200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej (biurowej i technicznej) oraz 1200 metrów kwadratowych zagospodarowanego terenu (w tym blisko 100 miejsc parkingowych), co daje ogółem ponad 4400 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej.

    W budynku w kształcie litery "H" przewidziano salę główną (sesyjną/ślubów) na 150 osób, biura i archiwa. Dodatkowo na poziomie piwnicy przewidziano jadłodajnię i/lub restaurację oraz zaplecze techniczne (magazyny, pomieszczenia socjalne). Z kolei dziedziniec będzie miejscem odpoczynku oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń, w tym ślubów w plenerze.

    Koncepcja zakłada istnienie usług pocztowych, bankowych oraz innych skorelowanych z działalnością urzędu.

    Zespół trzech budynków (w tym jeden piętrowy i dwa parterowe) będzie pozbawiony barier architektonicznych, dostosowany do osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy). Do ich ogrzania planuje się wykorzystanie gazu i/lub odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii. Całość dopełnią zbiorniki retencyjne, w których będzie zbierana woda deszczowa wykorzystywana do utrzymania stref zielonych, oświetlenie energooszczędne typu LED oraz stacja do ładowania samochodów elektrycznych.

    Szacuje się, że koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie około 30 mln złotych, dlatego jego realizacja jest uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. W tym celu Gmina Grodziec zamierza ubiegać się o pomoc finansową w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z czym – jak apeluje wójt – prosimy wszystkich parlamentarzystów ziemi konińskiej, na czele z Premierem RP, o wsparcie naszego samorządu w zdobyciu środków umożliwiających realizację tego strategicznego dla gminy zadania. Oznacza ono bowiem być albo nie być dla grodzieckiej administracji.

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - zdjęcie 2

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - zdjęcie 3

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - zdjęcie 4

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - PLAN

Koncepcja grodzieckiej przyszłości - zdjęcie 5

 

 

W związku z wystąpieniem na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, w miejscowości Grodzisko ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego na terenie gminy Grodziec został ustanowiony obszar zagrożony w miejscowości Stara Ciświca.

UWAGA!!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE GMINY GRODZIEC!!! - plakat

W związku z powyższym na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 6. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  1.  drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
  2. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Na obszarze całego powiatu pleszewskiego, konińskiego i jarocińskiego, jako szczególnie narażonych na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszar wysokiego ryzyka) zakazuje się:

 1. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; chyba że:
  1. drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  2. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu;
 2. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 3. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

Wójt Gminy Grodziec

/-/  Mariusz Woźniak