Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 1

Od zadłużenia po wypracowanie najwyższej w historii gminy nadwyżki finansowej w kwocie ponad 4 mln 200 tys. zł – tak zakończył się ubiegły rok budżetowy dla Gminy Grodziec.

    W środę, 15 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się XL sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny radni dokonywali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2021 rok radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni.

    Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.

- Samorząd to praca zespołowa. Stąd też  wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem czy po prostu dobrym słowem, przyczynili się do tego sukcesu. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek samorządowy jest zauważany i będzie doceniony – podkreślił.

- Przypomnę, że jako Gmina Grodziec jesteśmy statystycznie coraz lepsi. W ostatnich latach awansowaliśmy z 778 na 388 miejsce (na 1522) w ogólnopolskim, najważniejszym w branży rankingu „Liderzy inwestycji samorządowych” organizowanym przez Pismo Samorządowe „Wspólnota” i jednocześnie na 3. miejsce w powiecie konińskim (za Rzgowem i Wierzbinkiem). To efekt pozyskanych dofinansowań z zewnątrz, jak i umiejętności wygospodarowania środków własnych – wyjaśnił wójt.

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątkowa fotografia.

 

Galeria fotografii.

 

Biskupickie Wianki 2022 - lakat

 

Pomoc dla rolników - zdjęcie

 

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku m.in. suszy, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wysokości
    co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wysokości
    co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

(UWAGA! Powyższe zakresy dotyczą procentu strat na powierzchni danej uprawy, a nie średniej produkcji rocznej!)

Pomoc będzie podlegała pomniejszeniu o 50%, jeżeli: w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR.

Formularz wniosku do pobrania oraz szczegółowe informacje na: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec pod nr tel. 63 248 55 00 wew. 23