DSC03362 male

 

   13 czerwca 2019 roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec z opiekunami i przedstawicielami grodzieckiego samorządu uczestniczyli w zorganizowanym przez Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka wyjeździe do Sejmu. Wizyta ta była odpowiedzią na zaproszenie Posła na Sejm RP – Ryszarda Bartosika.

   Podczas wizyty w gmachu sejmowym uczniowie poznali jego strukturę oraz zasady funkcjonowania. Mogli też poczuć niezwykłą specyfikę miejsca oraz odczuć na własnej skórze istniejące w nim procedury bezpieczeństwa. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zasiąść w ławach Sali Posiedzeń i obserwować odbywające się w tym czasie obrady.

   Pan Poseł Bartosik oprowadzając po zaułkach korytarzy sejmowych tylko utwierdził wszystkich w przekonaniu, że to co widzimy często na ekranach telewizorów, to tylko niewielki fragment rzeczywistości sejmowej. Niezwykle miłym akcentem, wartym podkreślenia, był też fakt powitania grodzieckiej delegacji przez samego Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę, który uczynił to w trakcie prowadzonych obrad.

   Wizytę w Sejmie poprzedziło zwiedzanie stolicy. Grupa wraz z przewodnikiem odwiedziła Stare Miasto podziwiając m.in. Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, pomnik Małego Powstańca oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Pobyt w Sejmie połączony ze zwiedzaniem Warszawy, zakończono wspólnym obiadem.

   Pobyt w Warszawie stał się dla uczniów doskonałą lekcją historii i patriotyzmu, która wzbogaciła ich wiedzę o parlamentaryzmie. Za pomoc w organizacji wyjazdu dziękuję opiekunom grupy oraz przede wszystkim Panu Posłowi Ryszardowi Bartosikowi, bez którego ta wspaniała przygoda nie byłaby możliwa.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak 

Galeria fotografii.

 

    W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której po raz pierwszy w tej kadencji radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

1 male
    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.


2 male

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

3 male

    Pan Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie pierwszego absolutorium. Podkreślił, że jest to efekt pracy i współpracy bardzo wielu osób na czele z poprzednią Panią Wójt Anną Andrzejewską. Wierzy, że dobra passa będzie kontynuowana wraz z nową Radą oraz innymi, którym dobro naszej Gminy leży na sercu.

4 male

    Były życzenia i kwiaty od radnych, urzędników, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysów.

5 male

    Uroczystą sesję zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe przed Urzędem Gminy w Grodźcu.

 

ogloszenie woda male