W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu - z dniem 1 lipca br. stanowisko to objęła Pani Kinga Krysiak.

Pani Kinga ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: praca socjalna oraz wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności profilaktyka i resocjalizacja sądowa. Ponadto posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

KierownikGOPS

Dodatkowo ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. w zakresie spraw kadrowo-płacowych, pisania wniosków o dotacje i realizacji projektów unijnych, aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czynności kancelaryjno-archiwalnych, stosowania prawa zamówień publicznych.

Pani Kierownik posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej. W latach 2007-2008 pracowała jako asystent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Od 2009 roku była zatrudniona jako pracownik socjalny, a następnie inspektor do spraw świadczeń wychowawczych GOPS w Rychwale. W ostatnim czasie zajmowała stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

W międzyczasie angażowała się w realizację wielu projektów unijnych i akcji niesienia pomocy. Ponadto pełniła rolę wychowawcy w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Rychwale – TPD w Koninie, asystenta rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz funkcję Sądowego Kuratora Społecznego.

Gratulujemy!

 

    Po Grodźcu i Królikowie, od nowego roku szkolnego, także uczniowie szkół stowarzyszeniowych z terenu naszej gminy będą mogli cieszyć się z nowego sprzętu komputerowego.

    Dzięki pozyskaniu przez Gminę Grodziec kolejnego dofinansowania (w ramach programu „Zdalna Szkoła +) w kwocie 74.405,00 zł udało się zakupić 23 dodatkowe zestawy komputerowe ułatwiające naukę.

    30 czerwca br. sprzęt został oficjalnie przekazany dyrektorom Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach (10 szt.) oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach (13 szt.).

    Łącznie, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 134 345,00 zł, Gmina Grodziec zakupiła 41 zestawów komputerowych dla wszystkich szkół z terenu gminy.

    Zakup sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Przekazanie komputerów - zdjęcie 1

Przekazanie komputerów - zdjęcie 2

logo