1

 

 

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

2

"NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ"

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego inaugurowanej w 2019 roku, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników.

W zeszłym roku w Placówce Terenowej KRUS w Koninie odnotowano 38 zdarzeń z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych, co stanowiło pow. 35 % wszystkich odnotowanych w całym okresie sprawozdawczym. Największą liczbę wypadków stwierdzono podczas: obsługi ciągników rolniczych (12 %); maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych ,środków transportowych i komunikacyjnych oraz maszyn i urządzeń do zbioru ziemiopłodów .

Według statystyk Placówki Terenowej grupa: pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń była trzecią pod względem liczby wypadków, w których rolnicy zostali poszkodowani ( 10,2 % w ogólnej liczbie wypadków ).

Z analiz Placówki wynika, że najczęstszą przyczyna wypadków był nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie, brak przerw na odpoczynek, wymuszona postawa , brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia ruchomych elementów maszyn i urządzeń rolniczych.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa ryzyko wypadków.

Aby ustrzec się przed wypadkami należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolniku!

Pamiętaj:

 • dbaj o park maszynowy (kompletność wyposażenia, konserwacje sprzętu, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta maszyny);
 • korzystaj z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem – stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • zabezpiecz maszyny i urządzenia w czasie postoju przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub stoczeniem ,
 • właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • przed rozpoczęciem pracy w zespole uzgodnij zasady porozumiewania się (sygnalizuj innym swoje zamiary);
 • stosuj odpowiednie obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • powstrzymaj się od pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego;
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach publicznych (pamiętaj o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn).

Drodzy Rodzice, opiekunowie

Nie pozwalajcie dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych.

Apelujemy

Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu.

Należy im zapewnić odpowiednią opiekę.

Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.

Opracowała
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie