Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.

Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.

 

Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)

ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

 

O pożyczce Jeremie2

Fundusz Pożyczkowy Jeremie2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mała pożyczka inwestycyjna” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up, czy osoby rozpoczynające działalności gospodarczą.

 

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 500.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • pożyczki od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla średnich przedsiębiorstw,
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • okres spłaty do 7 lat,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

 

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzenie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;

  W szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

 

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

 

Zabezpieczenie spłaty

Weksel własny in blanco obligatoryjnie oraz dodatkowo jedna z poniższych form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia (min. 110% wartości pożyczki),
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),
 • poręczenie innej instytucji finansowej,
 • gwarancje bankowe,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • inne przewidziane przepisami prawa.

  Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

  Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji ARR S.A. w Koninie.

  Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.