LogoZUS

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
(ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)

Szanowni Państwo,

od 1 września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o świadczenia uzupełniające. Formularze wniosków o świadczenia uzupełniające są dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl o symbolu ESUN. W przypadku wątpliwości, wnioski można składać w ZUS korzystając z pomocy pracownika sali obsługi klientów. Osoby składające wnioski w imieniu osób uprawnionych powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo!

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji dostępni są konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej, w dni robocze od 7:00 do 18:00 (telefon: 22 560 16 00).

Komu przysługuje świadczenie

 • osobom, które ukończyły 18 lat i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy/ do pracy w gospodarstwie rolnym lub do służby i do samodzielnej egzystencji, która została stwierdzona orzeczeniem,
 • osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej , zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.
 • osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
  1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2)posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl.


 1na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752).

 

LogoZUS

 

10.09.2019 r.
Temat szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe- PPK.

 

17.09.2019 r.
Temat szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe- PPK.

 

23.09.2019 r.
Temat szkolenia: Pracuję/zatrudniam legalnie – ubezpieczenia unijne.

 

24.09.2019 r.
Temat szkolenia: Pracuję/zatrudniam legalnie–mam z tego tytułu świadczenia.

 

25.09.2019 r.
Temat szkolenia: Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych.

 

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 13:00.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy

 

LogoZUS

 

Konkurs - dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawy warunków pracy.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.zus.pl (w zakładce aktualności).
Szczegółowe warunki konkursu zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.