POS

Uchwałą Rady Gminy Grodziec nr XLVII/308/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. przyjęto Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec.
Ustawa Prawo ochrony środowiska obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia i uchwalenia programu w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Dokument ten jest podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji – 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Program Ochrony Środowiska.

 

Informujemy, że Gmina Grodziec zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików.
Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, na podstawie umowy nr 62/2018 zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 roku oraz umowy nr 463/2018 zawartej w dniu 7 sierpnia 2018 roku.