Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Gmina Grodziec działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i kompleksowa realizacja projektu zgodnie z wymaganiami poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem będzie rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie do 16 marca 2018 r. (piątek) do godz. 10.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnerów do projektu w ramach poddziałania 9.2.1” osobiście lub drogą pocztową na adres: na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec w terminie od 23 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 r. do godz. 10:00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec. Otwarcie ofert nastąpi 16 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Grodziec (sala ślubów). Złożone oferty nie podlegają korektom.

Pytania związane z prowadzonym naborem należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania: