logo

 

Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje związane z gospodarką odpadami.

 

10 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grodziec a Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec.

DSC00558 male

 

Całkowita wartość projektu wynosi 549 360,61 zł w tym dofinansowanie w wysokości 379 639,43 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 grudnia 2018 roku.

DSC00562 male

DSC00567 male

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Realizowany projekt ma na celu wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska przyrodniczego. PSZOK służyć będzie Mieszkańcom Gminy Grodziec.

Link do felietonu z wydarzenia