logo

 

    Gmina Grodziec podpisała umowę na realizację projektu „Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec” nr RPWP.08.01.01-30-0047/18 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Wnioskodawcą jest Gmina Grodziec (jest organem prowadzącym), a realizatorem projektu jest Przedszkole Samorządowe w Grodźcu przy placu Ks. Abp Bronisława Dąbrowskiego 4 w Grodźcu.
    Celem głównym projektu jest utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla 3- i 4- letnich dzieci (10 Dziewczynek i 15 Chłopców) w przedszkolu samorządowym w gminie Grodziec i podniesienie ich umiejętności na zajęciach dodatkowych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli przedszkola w Grodźcu z zakresu opieki nad dziećmi. 
    Grupę docelową projektu stanowią nowoprzyjęte dzieci przedszkolne w roku szkolnym 2019/20 (w drugim półroczu – od marca 2020 roku) oraz w roku szkolnym 2020/2021 (do marca 2021 roku) i nauczyciele przedszkola publicznego z Gminy Grodziec. 
    Przewiduje się realizację czterech zadań: 1. zakupu doposażenia, 2. bieżącego funkcjonowania, 3. zajęć dodatkowych dla uczniów i 4. wsparcie dla nauczycieli. Doposażenie zostanie zakupione na potrzeby łazienek (dla dzieci i personelu), nowej sali, kuchni i magazynu oraz placu zabaw. W ramach bieżącego funkcjonowania pokryje się koszty wynagrodzeń dwóch nauczycieli i jednej pomocy nauczyciela na pełne etaty oraz część etatu pomocy kuchennej, intendentki i woźnej. Ponadto pokryte będą koszty zakupów pomocy dydaktycznych, zabawek i środków czystości. Przyjęte do projektu dzieci będą korzystać z 8 rodzajów zajęć dodatkowych, które wzbogacą wiedzę i będą wspomagać rozwój dzieci:
- gimnastyka rytmiczno - taneczna, łącznie 88 godzin zajęć,
- logorytmika - 200 godzin wsparcia na całą grupę,
- zajęcia z psychologiem, łącznie 50 godz. zajęć,
- zajęcia z terapeutą, łącznie 50 godz. zajęć,
- zajęcia teatralne – łącznie 10 przedstawień teatralnych w przedszkolu,
- zajęcia muzyczne – łącznie 10 spotkań muzycznych w przedszkolu,
- zajęcia z pomocy przedmedycznej,
- zajęcia z motoryki małej (garncarstwo).

    Dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu odbędzie się 5 jednodniowych szkoleń specjalistycznych, których celem będzie nabycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu nauczania: 
- kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole, 
- zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka, 
- system wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psych. - pedagogicznej w przedszkolu,
- metody aktywizujące w przedszkolu, 
- rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka.

 

Całkowita wartość projektu to 377.175 złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi 320.598,75 złotych.

Dokumenty rekrutacyjne:

Informacja o projekcie.

 

Realizacja operacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” jest podzielona na 3 zadania:

 

Zadanie 1: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”;
Zadanie 2: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”;
Zadanie 3: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce.

tab grodziec unijna

 

Gmina Grodziec pozyskując wsparcie przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241 600 zł zakończyła w listopadzie długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na przebudowie drogi gruntowej w sołectwie Junno (etap I). Wybudowany odcinek drogi o długości 971 mb jest pierwszym etapem inwestycji, który docelowo połączy drogą asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta i Mokre. Wartość przedsięwzięcia to ponad 470 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Lipice - Nowa Huta

 

2 października br. w Urzędzie Gminy Grodziec Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec oraz Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali z Krzysztofem Grabowskim - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G27P w miejscowości Janów”. Koszt całkowity inwestycji to kwota 1 230 000 zł, z czego dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi 782 772 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

1
Droga tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowością Janów gmina Grodziec i Jaroszewice Grodzieckie położone w gminie Rychwał. Projekt inwestycji przewiduje wykonanie przebudowy drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ponad 800 mb z jednostronnym chodnikiem.

2
Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej mieszkańców, co przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej.

 PROW    Samorzad Wojewwdztwa Wielkopolskiego herb    UE EFRR Logo