Realizacja operacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” jest podzielona na 3 zadania:

 

Zadanie 1: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”;
Zadanie 2: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”;
Zadanie 3: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce.

tab grodziec unijna

 

Gmina Grodziec pozyskując wsparcie przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241 600 zł zakończyła w listopadzie długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na przebudowie drogi gruntowej w sołectwie Junno (etap I). Wybudowany odcinek drogi o długości 971 mb jest pierwszym etapem inwestycji, który docelowo połączy drogą asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta i Mokre. Wartość przedsięwzięcia to ponad 470 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Lipice - Nowa Huta

 

2 października br. w Urzędzie Gminy Grodziec Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec oraz Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali z Krzysztofem Grabowskim - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G27P w miejscowości Janów”. Koszt całkowity inwestycji to kwota 1 230 000 zł, z czego dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi 782 772 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

1
Droga tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowością Janów gmina Grodziec i Jaroszewice Grodzieckie położone w gminie Rychwał. Projekt inwestycji przewiduje wykonanie przebudowy drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ponad 800 mb z jednostronnym chodnikiem.

2
Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej mieszkańców, co przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej.

 PROW    Samorzad Wojewwdztwa Wielkopolskiego herb    UE EFRR Logo

 

26 sierpnia br. dokonano uroczystego otwarcia targowiska w Grodźcu. Zrealizowana inwestycja pn. „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” obejmowała gruntowną przebudowę targowiska w zakresie uporządkowania i utwardzenia placu, budowę wiaty handlowej z 64 stanowiskami handlowymi oraz wyposażenie tego miejsca w elementy małej infrastruktury i budynek sanitarno – techniczny wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

017 219.08.26 gminne targowisko male