POS

Uchwałą Rady Gminy Grodziec nr XLVII/308/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. przyjęto Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec.
Ustawa Prawo ochrony środowiska obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia i uchwalenia programu w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Dokument ten jest podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji – 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Program Ochrony Środowiska.

 

Informujemy, że Gmina Grodziec zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików.
Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, na podstawie umowy nr 62/2018 zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 roku oraz umowy nr 463/2018 zawartej w dniu 7 sierpnia 2018 roku.

 

W dniu 30 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji Funduszu Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Grodziec Pani Anna Andrzejewska przekazała przedstawicielom wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Grodziec sprzęt o wartości - 43 636,80 zł - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wynosi 99% wartości sprzętu.

002 2018.12.30 przekazanie sprzetu male

Z dotacji zakupiono n/w sprzęt:

- 2 Defibrylatory ME PAD (iPAD CU SP1) dla OSP Biskupice i OSP Grodziec za łączną kwotę – 9606,00 zł,

- 3 Torby Medyczne PSP R-1 z deska ortopedyczną dla OSP Lipice, OSP Królików i OSP Lądek za łączną kwotę – 11 890,80 zł,

- 2 Pilarki do drewna STHIL 362 – dla OSP Biskupice i OSP Grodziec za łączna kwotę - 6396,00 zł,

- 4 pilarki do drewna STHIL 461 – dla OSP Biała, OSP Lipice, OSP Łagiewniki i OSP Wielołęka – za łączna kwotę - 15 744,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Sprawiedliwości zakupiony sprzęt i wyposażenie zostało przekazane poszczególnym jednostkom OSP na podstawie Umowy użyczenia/przekazania sprzętu oraz protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

 MS1                  MS2

 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Grodziec współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1960/18 z dnia 28.09.2018 r. 

 

Galeria fotografii.