OR.0002.43.2018

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

               Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.)  na wniosek radnych Gminy Grodziec

 

z w o ł u j ę  XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 23 sierpnia 2018 roku /tj. czwartek/ o godz. 11.00

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 6. Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/  Mariusz Woźniak

 

    Informuję, że w dniach od 17 sierpnia do 30 sierpnia 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec będzie nieczynna.

 

Kierownik biblioteki
/-/ Katarzyna Gromala

 

Wójt Gminy Grodziec informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2018/2019

 

1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi
w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
 3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40

 

/- / Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Do pobrania: