wosp

14 STYCZNIA 2018 1600 -2100
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODŹCU
PRZYGOTOWALIŚMY:

 

1600 - 1700 PROGRAM ARTYSTYCZNO –ROZRYWKOWY W WYKONANIU UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODŹCU , SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KRÓLIKOWIE , PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRODŻCU , SZKOŁY
MUZYCZNEJ ,,MIUSIC STORY” ORAZ GRODZIECKIEGO CHÓRU MĘSKIEGO

 

 

1630-1830 1.WARSZTATY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ
2.WYSTAWA MALARSKA I WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI

 

 

1710 - LICYTACJA ORAZ GIEŁDA PAMIĄTEK I GADŻETÓW 26 FINAŁU WOŚP

1800-2100 DYSKOTEKA FINAŁOWA /WSTĘP 2 ZŁ /

 

PRZEZ CAŁY CZAS IMPREZY FINAŁOWEJ ZAPRASZAMY DO :

 • KAWIARENKI FINAŁOWEJ /CIASTA WŁASNEGO WYPIEKU -2 ZŁ /
 • BAWIALNI DLA MALUCHÓW
 • SKLEPIKU ORAZ NA LOTERIĘ FANTOWĄ - /LOSY W CENIE 3 ZŁ i 5 ZŁ /

 

WSZYSTKIE ZEBRANE W TYM DNIU PIENIĄDZE PRZEZNACZONE BĘDĄ NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA NOWORODKÓW

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2018 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

 1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
 2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
 3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
 4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
 5. motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
 6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu

 

Niniejszym informujemy, że wniosek dotyczący instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na budynkach Mieszkańców został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż dla Mieszkańców Gminy Grodziec:

 • 45 sztuk kolektorów słonecznych;
 • 176 sztuk instalacji fotowoltaicznych.

Urząd Marszałkowski przewiduje ogłoszenie wyników konkursu w lutym 2018 r.

 

Logo FE Program Regionalny     UE EFRR Logo       urzad