badanie male

 

Grodziec, dnia 9 stycznia 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 15 STYCZNIA 2019 ROKU /WTOREK/ GODZ. 10.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 07.01.2019 r.

OR.0002.4.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 25 stycznia 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec