Grodziec, dnia 17.05.2017 r.


OR.0002.27.2017

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.


z w o ł u j ę XXVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 26 maja 2017 roku / tj. piątek/ o godz. 13.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017 – 2030.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

 

INFORMACJA


Dnia 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Lipice
odbędzie się spotkanie informacyjne poprowadzone przez partnera INEA
dla mieszkańców z terenu


LIPIC, MOKREGO i JUNNA


w sprawie sieci światłowodowej.


Na spotkaniu omówione zostaną warunki podłączenia do sieci. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie na spotkanie aktualnych umów z obecnym operatorem w celu przedstawienia oferty dostosowanej do potrzeb użytkownika.

Partner INEA: Jarosław Majkowski tel. 507 034 640

swiatlowod