Grodziec, dnia 15 lutego 2018 r.

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 LUTEGO /PIATEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

 1. KOMISJA REWIZYJNA;
 2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
 3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
 4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

OR.0002.37.2018

Grodziec, dnia 15.02.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 23 lutego 2018 roku / tj. piątek / o godz. 13.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec za 2017 rok.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale w 2017 roku.
 9. Ocena funkcjonowania służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja w Rychwale w 2017 roku.
 10. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w 2017 roku.
 11. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wydatków realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grodziec za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grodziec do Projektu "Samorząd i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grodziec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Konińskiemu na zadanie – dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grodziec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagiewniki, Gmina Grodziec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagiewniki, Gmina Grodziec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Królików, Gmina Grodziec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
 23. Odpowiedzi na interpelacje.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak