Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis powszechny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (lub do 30 września 2021 r., jeżeli uchwalona zostanie zmiana cyt. ustawy).

KTO PODLEGA NAROWODEMU SPISOW POWSZECHNEMU?
Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., obejmuje się:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?
Podstawową metodą realizacji narodowego spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każda osoba będzie mogła dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego).
Osoby nie mające możliwości dokonania samospisu w domu będą miały zapewniony dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 2.

ORGANIZACJA PRAC SPISOWYCH W GMINACH:
Na terenie Gminy Grodziec pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Grodziec jako Gminny Komisarz Spisowy (GKS) przy pomocy Zastępcy GKS oraz Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego Zarządzeniem Nr OR.0050.167.2021 Wójta Gminy Grodziec.
Bieżące informacje o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r dostępne są na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/.

Wójt Gminy Grodziec
Gminny Komisarz Spisowy
/-/Mariusz Woźniak