Grodziec, dnia 3 marca 2022 roku

OR.0002.37.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 10 marca 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 12:00

w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Grodziec, dnia 3.03.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 MARCA /ŚRODA/ 2022 ROKU O GODZ. 12:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/288/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec, Wójt Gminy Grodziec zawiadamia, iż: począwszy od 1 marca 2022 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty z uwzględnieniem wyżej wymienionego zwolnienia wynosi 18,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  3. 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

logo woda

W dniu jutrzejszym tj. 24.02.2022 r. w godzinach dopołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Tartak oraz Grodziec (ul. Główna od skrzyżowania z ul. Polną do miejscowości Tartak) w związku z konserwacją sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.