Do pobrania:

komunikat ostrzegawczy

 

 

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, które będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom.

  Komu będzie przysługiwać świadczenie?

Świadczenie przysługiwać będzie sołtysom, którzy:

  • ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat;
  • pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z powyższym Wójt Gminy Grodziec będzie, na podstawie wniosku zainteresowanych, a następnie posiadanych dokumentów, wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego: 

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Koninie o/ Grodziec

- opłata skarbowa – 17,00 zł. 

Poniżej do pobrania wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa oraz Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1073).

                                                                                                       Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                        /-/ Mariusz Woźniak