Grodziec, dnia 18 sierpnia 2022 roku.

OR.0002.42.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 sierpnia 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że od dnia 22 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Grodźcu przy ul. Głównej 17 w godzinach:

Poniedziałek: 10:00 – 17:00

Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Do pobrania:

 


INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 SIERPNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU UL. GŁOWNA 17; 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 19 SIERPNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Agata Różańska