Grodziec, dnia 14.08.2023 roku 

 

INFORMACJA

  

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 SIERPNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62-580 GRODZIEC                      

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Informacja w sprawie wyborów do Izb Rolniczych ogłoszonych na dzień 24.09.2023r. - plakat

 

Zgodnie z uchwałą 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję odbędą się 24 września 2023 roku (niedziela), w godz. od 8.00 do 18.00.

Siedzibą Komisji Okręgowej będzie Sala Ślubów w Urzędzie Gminy w Grodźcu.

Rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbędzie się w Urzędzie Gminy Grodziec – pokój nr 1 w następujących terminach:

31.08.2023 r. w godz. 10:00 – 14:00
04.09.2023 r. w godz. 10:00 – 14:00

Najpóźniej do dnia 25.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej z terenu Gminy Grodziec.

Badania ankietowe sierpień 2023 - plakat

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym przyjmowane będą od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku w pokoju numer 5. Wnioski dostępne są w pokoju nr 5 oraz na stronie Urzędu.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dołącza do wniosku faktury
VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego    w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha użytków rolnych i 40 l/1 DJP bydła;
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
       • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
       • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie,

  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych (zatrudniających powyżej 250 osób i/ lub których roczny obrót przekracza 50 mln euro a całkowity bilans roczny 43 mln euro) stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON.

W II naborze wniosków w 2023 roku od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

1. wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha użytków rolnych i 40 l/1 DJP bydła,

oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i konie
2. wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

W przypadku posiadania bydła dodatkowo należy załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (dotyczy tylko wniosków po raz pierwszy składanych w sierpniu).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2022 rok.

 Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r., pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.