W związku z ostrzeżeniami synoptyków o możliwości wystąpienia w najbliższym czasie bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu przypominamy wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zabezpieczenia tych obiektów przed skutkami gwałtownych zjawisk meteorologicznych.

 

Grodziec, dnia 09.02.2023 r.

GK.602.1.2023

OGŁOSZENIE

o  konsultacjach społecznych

 

    Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu o nazwie: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Grodziec, dnia 8 lutego 2023 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 28 LUTEGO 2023 ROKU /WTOREK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek