INFORMACJA
Wójta Gminy Grodziec

 

Wójt Gminy Grodziec przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru papieru i tektury należy zgłaszać w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63 2485500 w. 23 pok. nr 10 ).


Zgodnie z harmonogramem odbiór papieru i tektury odbędzie się 12 kwietnia br.


Reklamację na świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Grodziec w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym po dacie odbioru wynikającej z harmonogramu.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

ARiMR

UWAGA ROLNICY!


Wójt Gminy Grodziec informuje, że wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 będą przyjmowane przez pracowników ARiMR w dniu 21.04.2017 r. w Sali Ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec przy ul. Głównej 17, w godzinach od 8.30 do 14.00.


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Grodziec, dnia 21.03.2017 r.

OR.0002.26.2017

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.

z w o ł u j ę XXVI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 30 marca 2017 roku / tj. czwartek / o godz. 13.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Analiza funkcjonowania oświaty w gminie i perspektywy organizacyjne od września 2017 roku.
 8. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja w Rychwale.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017 – 2030.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak