Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 r.

OR.0002.9.2019

                                                                                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

                                                                                                                                                                                                      

                   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

                           na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

                                                             na dzień 28 czerwca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 12:30

                                                                          w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości położonej w miejscowości Janów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1442 obręb Grodziec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

                                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak

                                                 Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 roku

INFORMACJA

 

             INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 CZERWCA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 11:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 • KOMISJA REWIZYJNA;
 • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
 • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
 • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak                        

susza zdjecie

 

 Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek

2. Wniosek - uprawy

3. Informacja o prywatności

 

 

GRODZIEC, DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU

ZAWIADOMIENIE

 

            PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W DNIU 28 CZERWCA 2019 ROKU /PIĄTEK/ W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 9:00.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski