Ulotka inf Akcja aktSHP Konin1 maly

 

 

Grodziec, dnia 30.08.2016r.

OS.0002.20.2016

Mieszkańcy Gminy Grodziec


Na podstawie art.20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446/

z w o ł u j ę XX Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 08 września 2016 roku /tj. czwartek./ o godz. 13.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Propozycje budżetowe na rok 2017.
 9. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Grodziec nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata   2016-2028.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/  Mariusz Woźniak

 

GRODZIEC, DNIA  30 SIERPNIA2016 R.


INFORMACJA


      INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 WRZEŚNIA 2016  /PONIEDZIAŁEK/ 2016 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:     


1)    KOMISJA REWIZYJNA;

2)    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3)    KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4)    KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak