Informacja
dla przyszłych świadczeniobiorców renty lub emerytury z KRUS

 

W związku z licznymi wnioskami o wydanie zaświadczenia lub karty nieczynnej o ubezpieczeniu emerytalno – rentowym uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Grodźcu nie może potwierdzić żądanych informacji, ponieważ nie posiada dokumentacji z tym związanych.
Urząd Gminy w Grodźcu nie prowadzi również ewidencji gruntów. Ewidencja ta jest prowadzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Benesza 1.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ .

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

Grodziec, dnia 29 marzec 2017

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec.

 

    Pragnę zaapelować do rolników, którzy użytkują grunty rolne przylegające do dróg gminnych oraz urządzeń melioracji, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie naruszać pasa drogowego oraz nie zaorywać rowów.

    W ostatnim czasie nasilił się problem dotyczący zaorywania dróg gminnych oraz przydrożnych rowów. Działania takie powodują szereg problemów oraz generują wysokie koszty poniesione w celu naprawy zniszczonych dróg oraz prac w zakresie odtworzenia rowów. Niezwykle istotnym w tej sprawie jest także aspekt społeczny, ponieważ nierozważnie prowadzone prace polowe są powodem konfliktów wśród społeczeństwa.

    Jednocześnie informuję, iż w przypadku naruszenia pasa drogowego lub dewastacji urządzeń melioracyjnych, Gmina Grodziec będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku, stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne oraz urządzenia melioracji wodnej.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

INFORMACJA
Wójta Gminy Grodziec

 

Wójt Gminy Grodziec przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru papieru i tektury należy zgłaszać w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63 2485500 w. 23 pok. nr 10 ).


Zgodnie z harmonogramem odbiór papieru i tektury odbędzie się 12 kwietnia br.


Reklamację na świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Grodziec w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym po dacie odbioru wynikającej z harmonogramu.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska