Grodziec, dn. 24.07.2018 roku

 

INFORMACJA


    Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 25 lipca 2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 27 lipca w godzinach 11.00 – 15.00.

 

Z up. Wójta Gminy Grodziec
/-/ Wiesława Szeflińska
Z-ca Wójta Gminy Grodziec

 

Zaproszenie Stypendia 2018 male

 

OR.0002.42.2018

Grodziec, dnia 17. 07.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

 

z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 20 lipca 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 8.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu gminy Grodziec na budowę chodnika w m. Biała i przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3097 P w m. Biskupice – etap II.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówi akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Grodziec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030.
  10. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Grodziec.

 

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak