Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.html

 

Ulotka informacyjna - do pobrania

Plakat - do pobrania

 

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z aktualizacją powyższych ewidencji zwracam się do mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe o wypełnienie zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy osobiście, listownie lub do sołtysów w terminie do 17.07.2017 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 10), na stronie internetowej gminy, u sołtysów oraz pracowników dokonujących odczytów liczników wody.