logo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
w powiecie konińskim

 

    Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

 

Do pobrania:

 

 

solidarni

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

ogłoszenia naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

 

 

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewsk

Do pobrania:

 

    W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące:

  • projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziec;
  • funduszu sołeckiego na 2019 rok.

    Zgodnie z art. 12. ust. 5 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, znowelizowanej w dniu 10 stycznia 2018 roku, przed podjęciem wyżej wymienionej uchwały Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej – sołectwa.

    W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z przygotowanym projektem nowej uchwały i wyrażenie opinii podczas głosowania na zebraniu wiejskim w terminie ustalonym przez sołtysa danego sołectwa.

 

Wójt Gminy Grodziec

 /-/ Anna Andrzejewska

                                                       

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 /-/ Mariusz Woźniak

 

Załacznik: