WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

 image001       image002 

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2019 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

  1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
  2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
  3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
  4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
  5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
  6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

 

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie przypominamy mieszkańcom gminy Grodziec o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach. Zakaz ten dotyczy również spalania przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych.


W domowych piecach nie wolno spalać drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego (np. ramy okienne, meble, więźba dachowa, elementy konstrukcji budynków, palety transportowe, płyty wiórowe i paździerzowe, panele podłogowe, parkiety, drewniane słupy oraz drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność przekracza 20%), a także trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru.

 

Grodziec, dnia 14.12.2018 r.

OR.0002.3.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 21 grudnia 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 11.00
w Sali Bankietowej przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Grodźcu