Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  oraz Uchwały Nr  V/24/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku pozycja 2239)  Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,  że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym, o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.
Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

 

Pełna informacja do pobrania.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

BGR

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa .

 

Pełna informacja do pobrania.

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

 

Ulotka do pobrania.