INFORMACJA

 

Informujemy Mieszkańców Gminy Grodziec, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny.

Zapraszamy do skorzystania z PSZOK-a w roku 2020.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

Szanowny Rolniku!

 

 

   Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 i 1824) posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu umieszcza się w księdze rejestracji.

Ponadto posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR informację o liczbie tych zwierząt ustalone podczas spisu w formie:

  1. pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję
  2. elektronicznej (Portal IRZ Plus)

w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

 

   Kolejny spis owiec, kóz lub świń za dany rok może być dokonany w dowolnym terminie wybranym przez posiadacza tych zwierząt pod warunkiem dokonania go najpóźniej w dniu 31 grudnia i nie przekroczy okresu 12 miesięcy od sporządzenia poprzedniego spisu.

 

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2019 R.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 18 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 9:00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Kamil Rezler