W związku ze zmianami przepisów podatkowych jakie niesie nowy rok – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie informuje, że w dniu 28.02.2017 r. w siedzibie tut. Urzędu o godz. 9.00 (bud. A, I piętro, sala 107) odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich chętnych podatników. Podczas spotkania poruszone zostaną zmiany w prawie podatkowym.

Więcej informacji...

 

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P


Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

 

Zaproszenie do składania ofert
w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 586/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 575, 582, 584, 585/1 obręb Grodziec.

 

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz ofertowy