Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 WRZEŚNIA /WTOREK/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 – 580 GRODZIEC

 

  • KOMISJA REWIZYJNA;
  • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

OR.0002.23.2020

                                                                                                                        MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713
z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 30 września 2020 roku /tj. środa/ o godz. 9.00

w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 15 września 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 23 września 2020 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański           

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r. nie są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Koninie

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy dla gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Grodziec będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę.

Nadmienia się również, że na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.