Plakat - Co w lesie huczy

Do pobrania:

 

logo

 

    Gmina Grodziec podpisała umowę na realizację projektu „Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec” nr RPWP.08.01.01-30-0047/18 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Wnioskodawcą jest Gmina Grodziec (jest organem prowadzącym), a realizatorem projektu jest Przedszkole Samorządowe w Grodźcu przy placu Ks. Abp Bronisława Dąbrowskiego 4 w Grodźcu.
    Celem głównym projektu jest utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla 3- i 4- letnich dzieci (10 Dziewczynek i 15 Chłopców) w przedszkolu samorządowym w gminie Grodziec i podniesienie ich umiejętności na zajęciach dodatkowych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli przedszkola w Grodźcu z zakresu opieki nad dziećmi.
    Grupę docelową projektu stanowią nowoprzyjęte dzieci przedszkolne w roku szkolnym 2019/20 (w drugim półroczu – od marca 2020 roku) oraz w roku szkolnym 2020/2021 (do marca 2021 roku) i nauczyciele przedszkola publicznego z Gminy Grodziec.
    Przewiduje się realizację czterech zadań: 1. zakupu doposażenia, 2. bieżącego funkcjonowania, 3. zajęć dodatkowych dla uczniów i 4. wsparcie dla nauczycieli. Doposażenie zostanie zakupione na potrzeby łazienek (dla dzieci i personelu), nowej sali, kuchni i magazynu oraz placu zabaw. W ramach bieżącego funkcjonowania pokryje się koszty wynagrodzeń dwóch nauczycieli i jednej pomocy nauczyciela na pełne etaty oraz część etatu pomocy kuchennej, intendentki i woźnej. Ponadto pokryte będą koszty zakupów pomocy dydaktycznych, zabawek i środków czystości. Przyjęte do projektu dzieci będą korzystać z 8 rodzajów zajęć dodatkowych, które wzbogacą wiedzę i będą wspomagać rozwój dzieci:
- gimnastyka rytmiczno - taneczna, łącznie 88 godzin zajęć,
- logorytmika - 200 godzin wsparcia na całą grupę,
- zajęcia z psychologiem, łącznie 50 godz. zajęć,
- zajęcia z terapeutą, łącznie 50 godz. zajęć,
- zajęcia teatralne – łącznie 10 przedstawień teatralnych w przedszkolu,
- zajęcia muzyczne – łącznie 10 spotkań muzycznych w przedszkolu,
- zajęcia z pomocy przedmedycznej,
- zajęcia z motoryki małej (garncarstwo).

    Dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu odbędzie się 5 jednodniowych szkoleń specjalistycznych, których celem będzie nabycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu nauczania:
- kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole,
- zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka,
- system wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psych. - pedagogicznej w przedszkolu,
- metody aktywizujące w przedszkolu,
- rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka.

 

Całkowita wartość projektu to 377.175 złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi 320.598,75 złotych.

 

Szczegółowe informacje i rekrutacja:

 logo

"Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.
 
Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa i przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie.

Okres realizacji: 2 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu: 683.068,20 zł, w tym dofinansowanie z UE 580.095,67 zł

Partnerzy:

 • Miasto i Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,
 • Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
 • Gmina Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi,
 • Miasto i Gmina Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew,
 • Gmina Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk,
 • Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,
 • Miasto i Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał,
 • Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,
 • Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,
 • Miasto i Gmina Sompolno, ul. 11 listopada 15, 62-610 Sompolno,
 • Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto,
 • Miasto i Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin,
 • Gmina Wierzbinek, Pl. Powst. Styczniowych 110, 62-619 Sadlno,
 • Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.


Realizowane działania:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
 • Powołanie zespołu zarządzającego projektem;
 • Działania informacyjno-promocyjne;
 • Dostawa, montaż w wyznaczonych miejscach na terenie gmin powiatu oraz uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych, tj. 24 syren elektronicznych, każda z zestawem 4 głośników szczelinowych, urządzeniem sterującym i masztem, montowanych na budynku wskazanym przez lidera projektu, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową oraz Internet.
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie 14 urządzeń sterowania i kontroli komunikatami głosowymi wraz z monitorowaniem pracy punktów alarmowych na terenie gminy.
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym pracę wszystkich punktów alarmowych.

 

logo

"Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie.

Okres realizacji: 1 marca 2019 r. – 15 października 2020 r.

Wartość projektu: 1 085 379,60 zł w tym dofinansowanie z UE 921 527,16 zł

Kierownik projektu:
Kamila Grobelska

Partnerzy:

 • Miasto i Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,
 • Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
 • Gmina Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi,
 • Miasto i Gmina Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew,
 • Gmina Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk,
 • Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,
 • Miasto i Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał,
 • Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,
 • Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,
 • Miasto i Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno,
 • Gmina Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto,
 • Miasto i Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin,
 • Gmina Wierzbinek, Pl. Powst. Styczniowych 110, 62-619 Sadlno,
 • Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.
 • Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.


Realizowane działania:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
 • Powołanie zespołu zarządzającego projektem;
 • Działania informacyjno-promocyjne;
 • Zakup i montaż kolejnych 23 nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych;
 • Modernizacja istniejących syren szczelinowych do funkcjonowania w ramach nowoczesnego systemu;
 • Rozbudowanie punktów alarmowych o czujniki jakości powietrza i stację pogodową;
 • Wyposażenie partnerów projektu w urządzenia do radiowego uruchamiania syren pozwalającego na niezależność od dostaw prądu i Internetu oraz montażu miernika poziomu wody na rzece Warcie w ramach monitoringu przeciwpowodziowego wraz z instalacją i montażem oraz oprogramowaniem sterującym wszystkimi elementami Aglomeracji Konińskiej.

 

 

logo

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec”

Oś priorytetowa 4 Środowisko,

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami,

Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

RPWP.04.02.01-30-0015/17 na operację w ramach:

 

Celem  projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

- podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie,

- zwiększenie  świadomości mieszkańców dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zmniejszenie ryzyka przedostania się substancji niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych do środowiska.

 

Okres realizacji: 12 kwietnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

 

Wartość projektu

całkowita wartość projektu: 549 360,61 PLN, w tym

kwota kosztów kwalifikowalnych: 446 634,63 PLN

kwota dofinansowania: 379 639,43 PLN

 

Realizowane działania:

Inwestycja PSZOK obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- roboty drogowe- roboty przygotowawcze i ziemne, obramowanie nawierzchni, podbudowy
i nawierzchnie,

- budowę wiaty,

- ogrodzenie terenu,

- tereny zielone,

- kanalizację deszczową,

- przyłącze wodociągowe,

- instalacje elektryczne- wykopy dla linii kablowych, zasilanie rozdzielnicy, oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne wiaty,

oraz wyposażenie w kontenery KP7, pojemniki z tworzywa sztucznego o poj 1,1 m3 i 240 l., wyposażenie warsztatu (regał, stół warsztatowy, imadło, szlifierka kątowa, wiertarka, zestaw narzędzi, wyposażenie BHP), piłę łańcuchową spalinową, myjkę ciśnieniową oraz tablice o treści edukacyjnej.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Lata realizacji

Suma

    2016 r.

 2017 r.

2018 r.

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

szt.

GUS

0,00

0,00

1,00

1,00

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami

szt.

Faktura VAT

0,00

0,00

1,00

1,00

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

2016

2018

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów

osoby

GUS

0,00

5 271,00