logo

„Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”

Oś priorytetowa 4 Środowisko,

Działanie 4.5 Ochrona przyrody,

Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

RPWP.04.05.04-30-0019/17

Głównym celem projektu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców powiatu konińskiego.


Okres realizacji: 1 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

Partnerzy:

  • Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
  • Powiat Koniński, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin,
  • Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Rolne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec, ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec.

Wartość projektu: 1.142.141,01 zł, w tym dofinansowanie z UE 789.265,76 zł i wkład własny 352.848,25 zł.

Budżet Projektu z podziałem na Lidera i Partnerów

Podmiot

Kwota dofinansowania

Wkład własny  

Kwota kosztów niekwalifikowanych

Razem (całkowita wartość projektu)

Lider- Gmina Grodziec

184 332,52

32 529,27

49 878,21

266 740,00

Partner- Powiat Koniński

141 655,30

24 998,00

38 330,26

204 983,56

Partner- Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

463 277,96

81 754,93

125 357,56

670 390,45

Łącznie:

789 265,78

139 282,20

213 566,03

1 142 114,01

 

Realizowane działania:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • Działania informacyjno-promocyjne;
  • Rozbudowa Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu;
  • Wytyczenie i budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej o długości 535 metrów wzdłuż drogi powiatowej;
  • Wyposażenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej w 10 tablic edukacyjnych;
  • Budowa terenowych punktów edukacyjnych;
  • Organizacja wycieczek edukacyjnych do Nadleśnictwa, MZGOK, GOŚ oraz warsztaty ekologiczne.

 

Wskaźniki osiągnięć

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

 

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Lata realizacji

Suma

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem

szt.

Protokół odbioru

0

0

1

1

Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną

szt.

Listy obecności, dokumentacja projektu

0

3

4

7

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

2018

2020

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych

osoby

rejestry prowadzone przez OEL, statystki projektu, dokumenty finansowo-księgowe

0

5 500