logo

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec”

Oś priorytetowa 4 Środowisko,

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami,

Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

RPWP.04.02.01-30-0015/17 na operację w ramach:

 

Celem  projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

- podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie,

- zwiększenie  świadomości mieszkańców dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zmniejszenie ryzyka przedostania się substancji niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych do środowiska.

 

Okres realizacji: 12 kwietnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

 

Wartość projektu

całkowita wartość projektu: 549 360,61 PLN, w tym

kwota kosztów kwalifikowalnych: 446 634,63 PLN

kwota dofinansowania: 379 639,43 PLN

 

Realizowane działania:

Inwestycja PSZOK obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- roboty drogowe- roboty przygotowawcze i ziemne, obramowanie nawierzchni, podbudowy
i nawierzchnie,

- budowę wiaty,

- ogrodzenie terenu,

- tereny zielone,

- kanalizację deszczową,

- przyłącze wodociągowe,

- instalacje elektryczne- wykopy dla linii kablowych, zasilanie rozdzielnicy, oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne wiaty,

oraz wyposażenie w kontenery KP7, pojemniki z tworzywa sztucznego o poj 1,1 m3 i 240 l., wyposażenie warsztatu (regał, stół warsztatowy, imadło, szlifierka kątowa, wiertarka, zestaw narzędzi, wyposażenie BHP), piłę łańcuchową spalinową, myjkę ciśnieniową oraz tablice o treści edukacyjnej.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Lata realizacji

Suma

    2016 r.

 2017 r.

2018 r.

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

szt.

GUS

0,00

0,00

1,00

1,00

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami

szt.

Faktura VAT

0,00

0,00

1,00

1,00

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

2016

2018

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów

osoby

GUS

0,00

5 271,00