Widok z lotu ptakaPowierzchnia Gminy Grodziec to 117,7 km2. Jest to teren o nie skażonym środowisku, zachodnia część gminy zaliczona została do obszaru krajobrazu chronionego. Znajduje się tu największy w województwie kompleks lasów, obejmujący 4,3 tys. ha (36% powierzchni gminy). Z lasów tych pozyskuje się znaczne ilości grzybów i jagód.  

 

 

Widok z lotu ptakaPowierzchnia użytków rolnych sięga 6,5 tys. ha, w tym ok. 30% stanowią łąki i pastwiska. Zmeliorowanych jest ok. 85% gruntów. Z uwagi na niezbyt wysoką jakość gleb w uprawach dominują żyto i ziemniaki, a w hodowli trzoda chlewna. Duże powierzchnie łąk i pastwisk stwarzają dobre warunki do hodowli bydła i owiec.

W skład gminy wchodzi 18 sołectw: Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Bystrzyca, Czarnybród, Grodziec, Janów, Junno, Królików, Królików Czwarty, Lądek, Łagiewniki, Nowe Grądy, Stara Ciświca, Stare Grądy, Stary Borowiec, Wielołęka, Zaguźnica. Liczba mieszkańców kształtuje się na poziomie 5352 osób (wg Ewidencji Ludności , stan na dzień 17.11.2014 r. - zameldowani na pobyt stały i czasowy).

Liczba ludności w sołectwach:

 1. Biała - 209
 2. Biała Kolonia - 128
 3. Biskupice - 409
 4. Bystrzyca - 54
 5. Czarnybród - 89
 6. Grodziec - 1668
 7. Janów - 133
 8. Junno - 413
 9. Królików - 550
 10. Królików Czwarty - 140
 11. Lądek - 252
 12. Łagiewniki - 273
 13. Nowe Grądy - 63
 14. Stara Ciświca - 148
 15. Stare Grądy - 140
 16. Stary Borowiec - 94
 17. Wielołęka - 389
 18. Zaguźnica - 200

Razem  5352

Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, odnotowano w 2013 roku 286 osób zarejestrowanych, w tym 18 osób z prawem do zasiłku i 268 osób bez prawa do zasiłku. 50 osób to osoby pozostające bez pracy powyżej 2 lat. Największy procent bezrobocia stanowią osoby w wieku 18 – 34 lat.

Struktura bezrobocia w gminie Grodziec na podstawie danych PUP w Koninie w latach 1995-2013 przedstawia się następująco według załączonej tabeli: POBIERZ.xls.