Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec - tablica informacyjna

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu: 04.04.2023 r.

Kwota dofinansowania: 4 702 000,00 zł

Odbiór końcowy nastąpił w dniu: 10.01.2024 r.

Przebudowano:

Odcinek I – „Przebudowa drogi nr G489011P – Królików”

Odcinek II – „ Przebudowa drogi nr G48900P – Czarnybród”

Odcinek III – „Przebudowa drogi nr G002P - Czarnybród”

Odcinek IV – „Przebudowa drogi G489010P – Wielołęka”

Odcinek V – „Przebudowa drogi nr G008P Biała - Biała Kolonia”

Odcinek VI – „Przebudowa drogi Grodziec, ul. Wiejska”

Odcinek VII – „ Przebudowa drogi gminnej nr G040P - Nowe Grądy”.

Odcinek I – Przebudowa drogi w m. Królików na dł. 999,00 m polegająca na wykonaniu jezdni szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi i istniejące rowy w granicach pasa drogowego.

Odcinek II – Przebudowa drogi w m. Czarnybród na długości 998,00 m polegająca
na wykonaniu jezdni szerokości 4,50 m (5,0 m połączenie z droga powiatową) o nawierzchni
z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Odcinek III - Przebudowa drogi w m. Czarnybród na długości 999,00 m polegająca
na wykonaniu jezdni szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Odcinek IV – Przebudowa drogi w m. Wielołęka na długości 1345,80 m polegająca
na wykonaniu jezdni o szerokości 3,50 m - 5,00 m z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.
Odcinek V - Przebudowa drogi łączącej dwie miejscowości Biała i Biała Kolonia na długości 832,76 m polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 5,50 m z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Odcinek VI – Przebudowa drogi w Grodźcu, ul Wiejska na długości 406,00 m polegająca
na wykonaniu jezdni o szer. 5,00 o przekroju daszkowym 2%, zjazdów do działek
i odwodnienia oraz budowie skrzyżowania wyniesionego z ulicą Szkolną.

Odcinek VII – Przebudowa drogi w m. Nowe Grądy na długości 999,90 m polegająca
na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m-4,50 m  na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,50 m. Odwodnienie drogi powierzchowne poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Zakres prac przebudowy dróg obejmował w szczególności:

- geodezyjne wyznaczenie terenu,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty zabezpieczające infrastrukturę,

- budowa jezdni,

- budowa zjazdów do posesji,

- wykonanie odwodnienia,

- roboty wykończeniowe,

- ustawienie znaków pionowych

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Poszczególne odcinki dróg:

Wynagrodzenie
za całość zadania:

Odcinek I – „Przebudowa drogi nr G489011P – Królików”

839 207,51 zł

Odcinek II – „ Przebudowa drogi nr G48900P – Czarnybród”

1 113 573,39 zł

Odcinek III – „Przebudowa drogi nr G002P - Czarnybród”

662 327,60 zł

Odcinek IV – „Przebudowa drogi G489010P – Wielołęka”

1 478 474,00 zł

Odcinek V – „Przebudowa drogi nr G008P Biała - Biała Kolonia”

1 039 875,39 zł

Odcinek VI – „Przebudowa drogi Grodziec, ul. Wiejska”

951 245,00 zł

Odcinek VII – „ Przebudowa drogi gminnej nr G040P - Nowe Grądy”

903 795,00 zł

Razem netto

6 988 497,89 zł

Razem brutto

8 595 852,40

 

Miło nam poinformować, iż Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy”. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1445,00 m. Zakres prac związanych z remontem obejmuje ułożenie nowej warstwy bitumicznej jezdni, odtworzenie fragmentów konstrukcji jezdni, utwardzenie poboczy kruszywem, a także częściowy remont istniejących zjazdów zlokalizowanych w ciągu omawianego odcinka drogi gminnej. Remont jezdni polegać będzie na wykonaniu nowej warstwy bitumicznej oraz odtworzeniu konstrukcji tak, aby na całym opracowywanym odcinku jezdnia posiadała szerokość 4,5 m. Remont poboczy polegać będzie na utwardzeniu istniejących poboczy gruntowych kruszywem łamanym nadając poboczy odpowiedni spadek i szerokość 0,75 m. Do istniejących posesji przewidziano wykonanie bitumicznych utwardzeń na szerokości pobocza jedni.

Wartość dofinansowania: 1 124 281,97 zł

Całkowita wartość zadania: 1 606 117,10 zł.

Data podpisania umowy: marzec 2024.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 - tablica informacyjna

 

Miło nam poinformować, iż Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Grodźcu, ul. Targowa”. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Grodźcu, ul. Targowa” obejmie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy o łącznej długości około 240 m., budowę nowych chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz 24 miejsc postojowych z kostki brukowej dla pojazdów osobowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych). Wykonana zostanie też przebudowa istniejącego wodociągu, budowa nowych latarni oświetleniowych w technologii LED, wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kanału technologicznego. Teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego zostanie zahumusowany i obsiany trawą. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2024 r.

Wartość dofinansowania: 539 625,84 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 138 000,00 zł.

Data podpisania umowy: wrzesień 2023.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - tablica informacyjna