Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec;
  • wysyłając informację e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach urzędowania.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Do pobrania:

 

 

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

 

Wójt Gminy Grodziec na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692 ze zm.), przypomina o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, okresowych kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku.

Powyższe oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca na gminę z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Gmina zobowiązana jest również do przygotowywania i przeprowadzania przetargu, w drodze którego zostaje wyłoniony przedsiębiorca, którego obowiązkiem jest odbieranie odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca odbierający w 2023 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grodziec to:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o. o.

ul. Konińska 78

62-570 Rychwał

tel 63 248 10 79

tel 693 021 254

 

Przedsiębiorca dostarczy harmonogramy Mieszkańcom przed pierwszym wywozem odpadów.