logo

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 554) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalenia paliw.

Termin na złożenie deklaracji:

  • w przypadku budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy,
  • jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r., deklarację będzie należało złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl (żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany lub e-dowód);
  • osobiście w Urzędzie Gminy Grodziec, w godzinach pracy urzędu;
  • listownie, przesyłając deklarację na adres: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62 - 580 Grodziec.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw: