Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Lądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec”,  miejsca rekreacji w obu sołectwach zostały doposażone w kolejne urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 70 000,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 44 508,00 zł.

Plac zabaw w Lądku

Plac zabaw w Lądku

 

Plac zabaw w Królikowie Czwartym

Plac zabaw w Królikowie Czwartym

 

Inwestycja współfinansowana ze środków EFRROW  w ramach Poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego PROW 2014-2020.